دستگاه های تصفیه آب خانگی

نمایش کلی محصولات خانگی

Sintra

CE 6 - NF

CE 6 Puritec

CE-2

CE-4

CE-5

CE-6

CE-7

CMB-R3

CME-R3


دستگاه های تصفیه آب تجاری

نمایش کلی محصولات تجاری

CL-200/300

CL-500/700

IRO-800GPD

IRO-1500GPD

IRO-3000GPD

IRO-4500GPD

IRO-6000GPD

IRO-9000GPD


فیلتر

نمایش کلی محصولات  

Filter-Spun P.P5

Filter-U.D.F

Filter-C.T.O

Filter-RO

Post Mineral Filter

UDF K

GAC- K

Pre-Filter K

FILTER_Cartridge

Big_blue 

UV Lamp

 


 

 

 

 

 

مشخصات فیلتر

مدل فیلتر :

Spun P.P 5u  Filter

نام فیلتر:

فیلتر الیافی

چگونگی عملکرد فیلتر:

حذف ذرات معلق در آب تا پنج میکرون ( 0/005 میلی متر) و رفع کدورت آب

مرحله:

مرحله اول

اندازه فیلتر:

 سانتی متر

زمان تعویض:

6 ماه یکبار

توضیحات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME  |  ABOUT USPRODUCTS  |  ACCESSORIES SUPPORT  |  CONTACT US

copy right 2010 © عابرشاپ طراح و پشتیبان سایت اینترنتی Design Engines System : www.Aber Shop.com